01-10-2010 – Wprowadziliśmy do sprzedaży Minitabo - produkt czerpiący z doświadczeń z zastosowania przestrzennego komórkowego systemu "TABOSS". W ten sposób wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy chcą godzić wysokie wymagania wytrzymałości z jednoczesnym zachowaniem naturalnych walorów nawierzchni użytkowych. Więcej...

Uprzejmie informujemy iż z dniem 28.01.2008r. Taboss sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie jest już wyłącznym dystrybutorem GEOKRATY TABOSS. Tym samym zapraszamy do współpracy inwestorów, wykonawców, a także biura projektowe.

Firma Taboss jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Dostarczone przez nią produkty są wolne od wad prawnych, a w większości stanowią sprawdzone w praktyce rozwiązania nowatorskie, zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP z numerami:

- P-331452
- P-332391
- P-338224
- P-350753

Od 2000 roku posiadamy patent na perforację przez nacinanie taśmy.
Numer patentu P.338224

Zastosowanie ogólne
w budownictwie
TABOSSYSTEM
współdziałanie
rezultaty
zalety

GEOKRATY TABOSS sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.
Ogólne jej zastosowanie to: drogi - remonty, drogi gruntowe, ścieżki leśne - remonty, drogi leśne i tymczasowe, ogrody, trawniki, terasy, erozja skarp, parkingi, place, boiska, podbudowy, drogi kolejowe, mury oporowe, podbudowy rurociągów i kanałów, nabrzeża, rekultywacja i umocnienia skarp, wały przeciwpowodziowe, ochrona linii brzegowej.

GEOKRATY TABOSS, zw. komórkowym systemem ograniczającym jest materiałem ekologicznym, bezpiecznym dla środowiska. Zachowuje krajobraz w niezmienionym, naturalnym stanie. Badania wykazały jej trwałość i odporność na zanikanie w gruncie.

Zastosowanie GEOKRATY TABOSS w budownictwie
Koncepcja polegająca na zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego, przestrzennego i elastycznego, a jednocześnie optymalnie wytrzymałego geosyntetyku, umożliwiła nowe podejście do projektowania i realizacji konstrukcji, służących do stabilizacji i wzmacniania gruntów.
Omawiany geosyntetyczny system komórkowy znajduje szerokie zastosowanie do:
• wzmacniania słabych podłoży gruntowych
• rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych skarp i zboczy
• ubezpieczaniu rzek, kanałów i zbiorników wodnych
• budowy nasypów, systemów drenażowych i dróg tymczasowych przy obiektach budowlanych
Podstawowy element systemu stanowią sekcje geosiatek komórkowych (nazywanych również geokomórką, geokratą) zbudowane z kilkudziesięciu odpowiednio połączonych (spawy ultradźwiękowe) taśm z polietylenu o wysokiej gęstości.
W pozycji rozłożonej układ połączonych taśm tworzy formę elastycznej struktury, przypominającej „plaster miodu”, który można wypełnić określonym materiałem; w pozycji złożonej sekcję tworzy warstwa kilkudziesięciu taśm polietylenowych. Sekcje produkowane są w różnych wielkościach i rozmiarach poszczególnych komórek.

TABOSSYSTEM® - mechanizm pracy systemu w układzie poziomym
Po rozłożeniu sekcji geokraty na odpowiednio przygotowanym podłożu, wypełnieniu i odpowiednim zagęszczeniu materiału zasypowego (tłuczeń, żwir, pospółka, piasek, żużel, itp.) poddajemy ją określonemu obciążeniu.
Naprężenia przekazywane od koła pojazdu (lub inne obciążenie) powodują wzrost naprężeń pionowych w materiale wypełniającym komórki geokraty, co z kolei wywołuje wzrost sił parcia na ściany komórek.
Elastyczna taśma geokraty przejmuje część tych sił; a pozostała ich część napierając na sąsiednie komórki przyczynia się do powstania w nich sił odporu (parcia biernego).
Komórki współpracując ze sobą w przestrzennej strukturze geokraty powodują stałe dogęszczanie materiału wypełniające geokratę i wciągają do współpracy duże powierzchnie podłoża, co znacznie redukuje wielkość naprężeń pionowych przekazywanych lokalnie na podłoże ("zjawisko mostu").
Wzajemne blokowanie się komórek praktycznie uniemożliwia przesuwanie się elementów geokraty i ogranicza jej nierównomierne osiadanie.

Przykład ułożenia Geokraty Taboss

Prawidłowo zamontowany system tworzy podbudowę działającą jak półsztywna płyta rozkładająca pionowe obciążenia na naprężenia boczne, redukując ciśnienie kontaktowe w podłożu gruntowym oraz ugięcia pionowe, a także ogranicza osiadanie nawet na bardzo miękkich gruntach.

Konsekwencją zastosowania Geokraty Taboss, są następujące efekty:
• redukcja grubości konstrukcji drogowych w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych dzięki eliminacji głębokiej wymiany gruntu
• znaczne zwiększenie odporności materiałów wypełniających geokratę na ścinanie w wyniku ich zamknięcia, ograniczenia i znacznego zagęszczenia wewnątrz komórek
• zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczaniem oraz ograniczenie bocznych przesunięć kruszywa wypełniającego geokratę
• zmniejszenie naprężeń przekazywanych na podłoże gruntowe od obciążenia użytkowego oddziaływującego na nawierzchnię w wyniku rozkładania skoncentrowanych obciążeń na sąsiadujące komórki geokraty
• stworzenie konstrukcji drogowej o określonej nośności, z której wody deszczowe nie muszą być odprowadzane (kanalizacja, system spływów powierzchniowych); wierzchnią warstwę stanowią materiały sypkie umożliwiające filtrację wód deszczowych poprzez warstwy podbudowy

Powszechnie znane (w kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń związanych z powodziami w Polsce) jest negatywne zjawisko zmniejszania terenów o wysokiej retencji wodnej, niekontrolowane i nieprzemyślane do końca utwardzanie nawierzchni i w konsekwencji zwiększanie współczynników spływu oraz pojawianie się (przy deszczach nawalnych) przepływów deszczowych, których bezpieczne odprowadzenie do środowiska nie jest możliwe.

Mechanizm pracy systemu na skarpie
Zastosowanie TABOSSYSTEM® umożliwia rozwiązanie wielu problemów związanych z utrzymaniem i stabilnością gruntu na stromych skarpach i zboczach. Zamknięcie gruntu lub kruszyw wewnątrz komórek zwiększa jego odporność na erozję, chroni przed migracją cząstek w dół. Do wypełniania systemu można zastosować glebę z roślinnością, grunty z wykopów, kruszywa, kamienie lub beton. Dobrze ustabilizowana roślinność jest traktowana za efektywną i atrakcyjną formę ochrony skarp i zboczy wystawionych na umiarkowaną erozję powierzchniową. W stałych lub skoncentrowanych spływach powierzchniowych roślinne zabezpieczenie jest jednak często mało skuteczne, ponieważ takie spływy prowadzą do postępującego wymywania cząstek gruntu ze strefy korzeniowej. Powstawanie strumieni spływowych i kanałów erozyjnych doprowadza do soliflukcji i ostatecznego zniszczenia pokrycia ochronnego.

W przypadku zastosowania TABOSSYSTEM® ściany komórek wypełnionych glebą tworzą serię mini-zapór rozciągniętych w poprzek ochranianej skarpy lub zbocza. Normalny rozwój strug spływowych, wytwarzanych przez skoncentrowany spływ powierzchniowy, przecinający grunt jest powstrzymywany przez kierowanie go na powierzchnię. Taki mechanizm zmniejsza prędkość przepływu, co w konsekwencji obniża również wartość siły erozyjnej spływu powierzchniowego.

Do powierzchniowego zabezpieczania skarp szczególnie zalecane jest zastosowanie GEOKRATY TABOSS II (Aprobata techniczna AT/2002-04-1216 - 6.02.2002r.), która jest odmianą produktu, stanowiącą wyrób z taśm z nacięciami, umożliwiającą równomierne rozprowadzenie spływów powierzchniowych.
Gleba wraz z ukorzeniającą się roślinnością jest utrzymywana i chroniona do ściśle określonej głębokości wewnątrz indywidualnych komórek. Korzenie przenikają przez geotekstylia do podłoża gruntowego, tworząc integralne wzmocnienie całej warstwy zabezpieczającej powierzchnię skarpy.
Zastosowanie geosiatek komórkowych do ochrony skarp w obszarach suchych przyśpiesza rozwój roślinności, dzięki utrzymaniu zwiększonej wilgotności w gruncie w strefie przypowierzchniowej. Naturalnej tendencji warstwy zabezpieczenia ochronnego do poślizgu w dół przeciwstawiają się opory tarcia w płaszczyźnie kontaktu systemu z podłożem gruntowym. Opór na zsuw całego systemu, w skład którego wchodzi również warstwa geotekstyliów lub geomembrana może być znacznie ograniczony przez stosunkowo niski współczynnik tarcia charakterystyczny dla takich materiałów geosyntetycznych.

Zabezpieczenie skarpy Zabezpieczenie kanału Wzmocnienia podtorzy kolejowych

Współpraca z geosyntetykami płaskimi
O wartości użytkowej konstrukcji drogowej wzmocnionej geotekstyliami decydują oprócz warunków geologiczno-inżynierskich także czynniki techniczne, takie jak: rodzaj użytego kruszywa i jego współpraca z geotekstyliami, wytrzymałość, wydłużalność i tekstura geotekstyliów, ich wodoprzepuszczalność i zdolność separacji oraz obciążenia i częstotliwość ruchu pojazdów.
Wzmocnienie geosyntetykami warstwy kruszywa, stanowiącej podłoże ulepszone, ma na celu zmniejszenie grubości tej warstwy, lub przy jej zachowaniu, przedłużenie trwałości nawierzchni.
Fakt, że geosyntetyki są układane najczęściej w przypadku słabego podłoża pozwala na równoczesne traktowanie ich jako wzmocnienie podłoża i kruszywa. Do celów tych stosuje się geotkaniny i geokompozyty odznaczające się wysoką i trwałą wytrzymałością. Geowłókniny zasadniczo nie są materiałem przeznaczonym do zbrojenia gruntu, jednak praktyka wykazała, że również geowłókniny o niedużej wytrzymałości znacząco poprawiają warunki pracy podłoża.
Efekt wzmocnienia podłoża przy użyciu geosyntetyków jest osiągany poprzez równoczesne działanie dwóch mechanizmów:
- mechanizm membrany,
- mechanizm ograniczenia bocznych przemieszczeń poziomych.
Efektywność pracy geosyntetyków jest największa gdy podłoże jest niejednorodne, ma niską nośność, a warstwa układanego kruszywa ma stosunkowo niewielką grubość.
Warstwy geosyntetvków, obok funkcji wzmocnienia, pełnią także funkcje separatora i filtru, co jest korzystne zarówwo podczas realizacji budowy (np. przyspieszanie konsolidacji, unikanie wymieszania się różnych rodzajów gruntów) jak i podczas eksploatacji drogi.
Przy słabej nośności podłoża wzmacniająca funkcja geosyntetyków wysuwa się na plan pierwszy, z rosnącą nośnością wzrasta znaczenie funkcji separacyjnej i filtracyjnej.

Zasady doboru geotekstyliów współpracujących
Na drogi, fundamenty i nawierzchnie w zależności od czynników technicznych jako warstwę podścielającą TABOSSYSTEM® zaleca się stosowanie geowłóknin tkanych, nietkanych, igłowanych, odpornych na działanie promieniowania UV.
Kryterium doboru geowłóknin podścielających jest zdolność separacyjna i drenażowa, a w mniejszym stopniu wymagania wytrzymałościowe.
Zadaniem geowłókniny w TABOSSYSTEM® jest również funkcja filtracji. Geowłóknina zapobiega „wtłaczaniu" drobnych cząstek podłoża w zagęszczony materiał zasypowy wpełniejący komórki geokraty. Zjawisko to występuje pod działaniem sił ssących od cyklicznych obciążeń przy obecności wody w porach gruntu.
Geowłoknina skutecznie zapobiega powstającej w wyniku tego zjawiska erozji wewnętrznej gruntu oraz rozgęszczaniu warstw konstrukcyjnych.
TABOSSYSTEM® komórkowy ma przede wszystkim zastosowanie przy wzmacnianiu słabych podłoży gruntowych. Ze względu na konieczność przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych, zaleca się stosowanie podściółek z lekkich geotekstyliów (150–200g/m2) nietkanych, igłowanych, jako integralnego elementu TABOSSYSTEM®.

Wyniki badań polowych
Najbliższe stanowi faktycznemu, najbardziej sugestywne i przekonywujące efekty zastosowania TABOSSYSTEM® przedstawiają wyniki badań polowych, przeprowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, a wnioski wypływające z badań są krótkie:
- ułożenie warstwy pospółki na gruncie rodzimym nie powoduje istotnego wzrostu nośności (grubsza warstwa torfu poniżej górnej, okresowo dogęszczanej nawierzchni),
- zastosowanie geowłókniny i GEOKRATY TABOSS (10 cm, "małe oczka") oraz pospółki spowodowało blisko trzykrotny wzrost nośności drogi.


Zalety techniczne
• łatwość montażu i demontażu konstrukcji
• możliwość wielokrotnego używania
• przenoszenie dużych obciążeń dynamicznych i statycznych
• duża odporność na czynniki atmosferyczne i środowiska naturalnego
• działanie przeciwerozyjne
• materiał odnawialny (recykling)

          

start | o nas | geokrata | zastosowanie | przykłady | certyfikaty | ekologia | galeria | materiały | sponsoring | kontakt

::::::::: Copyright © 2008 KBNetwork.pl :::::::::